Бодлогын баримт бичиг

Батлагдсан огноо, дугаарТатах 
2005 он
1Монгол Улсын хөдөөгийн холбоонд СDMA-450 технологийг нэвтрүүлэхэд баримтлах журам2005.08.05 №92Татах
2Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны GSM системийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл2005 №136Татах
3Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад баримтлах чиглэлТатах
4Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны CDMA-450 технологийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэлТатах
5Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны 3 дахь үеийн системийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэлТатах
2006 он
6Монгол Улсад утасгүй суурин холбооны /WLL/ технологийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл2006.02.28 №21Татах
7Монгол Улсад утасгүй холболтын системийг  нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл2006.12.25 №122Татах
2009 он
8Монгол Улсад интернэт протоколд суурилсан телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2009.09.29 №111Татах
9Монгол Улсад хөдөлгөөнт телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2009 №112Татах
2011 он
10Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл2011.03.22 №58Татах
11Монгол Улсад телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад баримтлах чиглэл2011 №83Татах
2012 он
12Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тарифын талаар бодлогын баримтлах чиглэл2012.05.09 №90Татах
13Монгол Улсад радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх шилжилтийн үед баримтлах чиглэл, Тоон өргөн нэвтрүүлгийн шилжилтийн үеийн нарийвчилсан төлөвлөгөө2012.04.12 №166Татах
2015 он
14Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл2015.01.13 №10Татах
15Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл2015.03.25 №71Татах
2016 он
16Суурин өргөн зурвасын интернэтийн үйлчилгээний талаар баримтлах бодлогын чиглэл2016.03.15 №А/40Татах
17Цахилгаан холбооны харилцан холболт, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл2016.05.23 №А/67Татах
2017 он
18Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл2017.07.03 №А/71Татах
19Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл2017.06.22 №А/65Татах
2018 он
20Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө 2018.09.11 №А/104Татах
2019 он
21Төрөөс нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл2019.02.02 №А/25Татах
22Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө (2019-2024)2019.04.19 №А/44Татах
23Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай2019.09.24 №А/121Татах
24Монгол Улсын шуудангийн нэгдсэн код201910.22 №А/137Татах
25Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2019.12.06 №А/161Татах
2020 он
26Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай2020.03.09 №А/31Татах
27Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай2020.04.21 №А/45Татах
28Цахим орчинд хүүхэд хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл2020.05.15 №А/68Татах
29Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчлэн батлах тухай2020.06.09 №А/80Татах
30Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлэг, аудио, видео санг интернэтээр дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай2020.09.14 №А/112Татах
31Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт2020.12.25 №А/149Татах
2021 он
32Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код батлах тухайҮСХ, ХХМТГ, УБЕГ 2021.03.18 №А29/А24/А175Татах
33Цахим Үндэстэн бодлогын баримт бичигТатах