ЖурамБатлагдсан огноо, дугаарТатах 
2014 он
1Монгол Улсын цахим гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн журмууд2014.09.30 №45Татах
2015 он
2Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах журам2015.03.25 №72Татах
2017 он
3Телевизийн олон сувгийг орон даяар дамжуулах ажиллагаанд хяналт тавих журам 2017.05.09 №А/50Татах
4Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ тогтоох журам2017.04.17 №А/42Татах
5Мэдээлэл, харилцааны элч томилон ажиллуулах дүрэм2017.08.24 №А/95Татах
2019 он
6Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын шагналын журам2019.01.18 А/10Татах
2020 он
7Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам2020.03.30 №А/39Татах
8Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам2020.04.20 №А/44Татах
9Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, түүний хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам2020.04.21 №А/46Татах
10Радио давтамжийн нэгдсэн бүртгэлийн журам2020.04.21 №А/47Татах
11Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах журам батлах тухай2020.04.21 №А/48Татах
12Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрэм2020.04.27 №А/53Татах
13Үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгтийн үйлдвэрлэлт, дахин үнэлэлт, борлуулалтын журам2020.04.27 №А/54Татах
14Шуудангаар үйлчлэгч болон шуудангийн илгээмж тээвэрлэгч этгээдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах журам2020.04.27 №А/55Татах
15Шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах, задлах, хураах болон устгах журам2020.04.27 №А/56Татах
16Телевизийн олон сувгийн нэвтрүүлгийг орон даяар дамжуулах үйлчилгээний хяналтын журам2020.06.30 №А/86Татах
17Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргшлийн зэрэг олгох, магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн дүрэм, Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам2020.12.25 №А/148Татах
2021 он
18Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын шагналын журам2021.09.30 №А/88Татах