ТУШААЛЫН НЭРБАТЛАГДСАН ОНДУГААРТАТАХ
1МТШХХГ-ын зөвлөлийг байгуулах, даргын зөвлөлийн хурлын дэгийг батлах тухай2012№22Татах
2Шуудан харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдийн Зөвлөл байгуулах тухай2012№32Татах
3МТҮП-ийн Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай2012№34Татах
4Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн орон тооны бус Зөвлөл байгуулах тухай2012№37Татах
5Радио давтамж ашиглах журам батлах тухай2012№38Татах
6Радио давтамжын ашиглалтын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай2012№39Татах
7МТШХХГ-ын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай2012№63Татах
8ҮДТ УТҮГ-аас төрийн байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай2012№83Татах
9Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай2012№89Татах
10МТШХХГ-ын гадаад албан томилолтын журам батлах тухай2012№95Татах
11Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт2013№37Татах
12Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай2013№66Татах
13Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг шилжүүлэн төвлөрүүлэх журам2013№92Татах
14Орон тооны бус зөвлөл батлах тухай2013№100Татах
15БНҮҮС-ийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай2013№107Татах
16БНҮҮС-ийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай2013№109Татах
17МТҮП-ийн дүрмийг батлах тухай2013№116Татах
18Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны тухай2013№130Татах
19Ёсзүйн хороо байгуулах тухай2013№142Татах
20Хүний эрхийг хангах үндэсний хорооны салбар хорооны дүрэм батлах тухай2013№159Татах
21МТШХХГ-ын Ёсзүйн хорооны ажиллах журам2013№194Татах
22Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2013№239Татах
23МТШХХГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай2013№240Татах
24Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөлийн дүрэм2013№243Татах
25Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№13Татах
26Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№14Татах
27Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№15Татах
28Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№16Татах
29Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№21Татах
30Хөтөлбөр батлах тухай2014№25Татах
31Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№28Татах
32Төлөвлөгөө, жагсаалт батлах тухай2014№47Татах
33Шагналын журам,тэмдгийн загвар батлах тухай2014№49Татах
34Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№68Татах
35Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№72Татах
36Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№73Татах
37Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№77Татах
38Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№82Татах
39Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№84Татах
40Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай2014№90Татах
41Гадны иргэдийг нэвтрүүлэх журам батлах тухай2014№108Татах
42Бэлгэдлийн загвар,тодорхойлолт, хэрэглэх заавар батлах тухай2014№110Татах
43Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам батлах тухай2014№111Татах
44Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№117Татах
45Журам батлах тухай2014№122Татах
46Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№123Татах
47Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№127Татах
48Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№128Татах
49Удирдах зөвлөл бүрэлдхүүн2014№137Татах
50Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№154Татах
51Ажлын хэсэг байгуулах тухай2014№155Татах
52Ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№100Татах
53Ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№108Татах
54Салбарын 95 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№114Татах
55Ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№115Татах
56Төсөв боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№117Татах
57Ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№118Татах
58Ажлын хэсэг байгуулах тухай2015№125Татах
59Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай2015170Татах
60Албан тушаалын цалинг бууруулах тухай20153Татах
61Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай2015201Татах
62Цалин бууруулах тухай2015212Татах
63Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай2015214Татах
64Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай2015216Татах
65Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай2015230Татах
66Монгол Улсын Харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл батлах тухай2017№65Татах
67Монгол Улсад Радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай2017№71Татах
68Төрөөс нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл батлах тухай2019№25Татах
69ХХМТГ-ын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай2019№37Татах
70Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтциыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө /2019-2024/ батлах тухай2019№44Татах
71Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай2019№121Татах
72Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай2019№137Татах
73Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2019№161Татах
74Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай2020№31Татах
75Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл шинэчлэн батлах тухай2020№45Татах
76Цахим орчинд хүүхэд хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл батлах тухай2020№68Татах
77Үндэсний цахим шуудангийн системийг ашиглах үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын бодлого батлах тухай2020№74Татах
78Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчлэн батлах тухай2020№80Татах
79Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлэг, аудио, видео санг интернэтээр дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай2020№112Татах