MNG

MNG

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 

Үзэх

2

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022

Үзэх

3

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Үзэх

4

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

Үзэх

5

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

Татах