MNG

MNG

судалгаа

Гарчиг

Татах

1

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРӨЛ БҮРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮДИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА-2022

Үзэх

2

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ (ИХ ӨГӨГДӨЛ, ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН)-Д СУУРИЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮДИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-2023

Үзэх

3

ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЭРЭЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА-2023

Үзэх

4


ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА – 2022

Татах

5


САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА – 2022


Татах

6

2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Татах