MNG

MNG

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Гарчиг

Татах

1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, аж ахуй нэгжийн ажил, үйлчилгээний мэдээлэл, цахим танилцуулга

Үзэх

2

Бизнес эрхлэгч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнүүд

Үзэх