MNG

MNG

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Гарчиг

Татах

1

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан

Үзэх

2

Бичгээр ирсэн өргөдөл, гомдлын танилцуулга

Үзэх

3

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн III улирлын тайлан

Үзэх

4

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзэх