Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

  • ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХУУЛИУД БА ТЭДГЭЭРТ ХАМААРАХ ЖУРАМ
  • Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт
  • БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ
  • Дүрэм журам
  • Шагнал олгох журам
  • хууль, эрх зүйн баримт бичигт санал авах
  • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ

Хууль

Журам

Батлагдсан огноо

Татах

1

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

Хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага журам

2023.09.11 №А/90

Татах

2

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

"Цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан, мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх журам

2023.09.01 №А/81

Татах

3

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх этгээдийг бүртгэх, аудит хийх журам

2023.08.18 №А/74

Татах

4

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлгийг дамжуулах журам

2023.01.04 №А/01

Татах

5

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам

2022.07.06 №А/35

Татах

6

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Цахим хуудас хөтлөх, ил тод, нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих нийтлэг журам

2022.05.18 №201

Татах

7

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Хязгаарлалттай мэдээлийг ашиглах бол мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах, мэдэгдэл хүргүүлэх, ашиглах хүсэлт гаргасан, гуравдагч этгээдэд өгсөн, дамжуулсан талаарх бүртгэл хөтлөх журам

2022.05.31 №211

Татах

8

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Хүн хуулийн этгээдэд цаасан хэлбэрээр мэдээлэл өгөхтэй холбогдон гарах зардал тооцох аргачлал, зардлыг төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам

2022.05.25 №206

Татах

9

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйл ажиллагаанд хамаарах цахим төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам

2022.05.31 №219

Татах

10

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт гаргах

2022.06.15 №232

Татах

11

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам

2022.08.26 №А/288, А/44

Татах

12

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

/Шинэчилсэн найруулга/

2021.12.17

Үзэх

13

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

Төрийн албан хаагчид гэрчилгээ олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах журам

2022.06.23 А/28

Татах

14

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэх, ашиглах журам

2022.06.29 А/30

Татах

15

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдөлтэй холбоотой журмууд

2022.05.18 №200

Татах

16

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдлийн төлбөр тооцох аргачлал

2022.05.18 №202

Татах

17

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам

2022.05.11 №196

Татах

18

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Мэдээлэл хариуцагч нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнө үйл ажиллагаанд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журам

2022.05.02 №А/18

Татах

19

Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль

Мэдээлэл хариуцагчийн цуглуулсан биеийн давхцахгүй өгөгдлийг устгах үйл ажиллагааг зохицуулах журам

2022.04.13 №55

Татах

20

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Онц чухал дэд бүтэцтэй байгууллагын жагсаалт

2022.05.25 №207

Татах

21

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг байгуулах, ашиглах журам

2022.05.11 №197

Татах

Хууль Бодлогын баримт бичиг

Батлагдсан огноо

Татах

1

"Цахим аймаг" бодлогын зөвлөмж батлах тухай

2023.06.06 А/53

Татах

2

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт батлах тухай

2023.05.09 А/42

Татах

3

Тушаал хүчингүй болгох тухай

2023.03.17 А/21

Татах

4

"Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тэмдэглэл

2022.12.28

Татах

5

Монгол Улсад Сансар Судлалыг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2022.12.26 А/93

Татах

6

Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журам

2022.11.21 А/81

Татах

7

Нэгдсэн ангилал, кодын тайлбар батлах тухай

2022.11.18 А/73, А/193

Татах

8

Үндсэн систем, дэмжих системийн техникийн нөхцөл, шаардлага, заавар, аргачлал батлах тухай

2022.10.25 А/64

Татах

9

Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээ хийх журам

2022.09.22 №352

Татах

10

Бүх нийтийн цахим ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2022.07.25 А/2601, А/391, А/1461, А/260

Татах

11

Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам

2022.07.06 А/35

Татах

12

Цахим Үндэстэн бодлогын баримт бичиг

2022.05.18 А/24

Татах

13

Нам орбитын хиймэл дагуулын сүлжээ ашиглахад баримтлах чиглэл

2022.04.11 А/16

Татах

14

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код батлах тухай

ҮСХ, ХХМТГ, УБЕГ 2021.03.18 №А29/А24/А175

Татах

15

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам

2020.12.09 №205

Татах

16

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай

2020.03.09 №А/31

Татах

17

Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл батлах тухай

2020.04.21 №А/45

Татах

18

Цахим орчинд хүүхэд хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл

2020.05.15 №А/68

Татах

19

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчлэн батлах тухай

2020.06.09 №А/80

Татах

20

Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлэг, аудио, видео санг интернэтээр дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах чиглэл батлах 

2020.09.14 №А/112

Татах

21

Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт

2020.12.25 №А/149

Татах

22

Радио давтамжийн нэгдсэн бүртгэлийн журам

2020.04.21 №А/47

Татах

23

Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах журам

2020.04.21 № А/48

Татах

24

Радио давтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөр тогтоох журам

2020.07.22 № А/37

Татах

25

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам

2020.04.21 №А/46

Татах

26

Төрөөс нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2019.02.02 №А/25

Татах

27

Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө (2019-2024)

2019.04.19 №А/44

Татах

28

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай

2019.09.24 №А/121

Татах

29

Монгол Улсын шуудангийн нэгдсэн код

201910.22 №А/137

Татах

30

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2019.12.06 №А/161

Татах

31

Тусгай хэрэглээний мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, ашиглах журам

2018.01.31 №30

Татах

32

Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2017.07.03 №А/71

Татах

33

Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2017.06.22 №А/65

Татах

34

Суурин өргөн зурвасын интернэтийн үйлчилгээний талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2016.03.15 №А/40

35

Цахилгаан холбооны харилцан холболт, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2016.05.23 №А/67

36

Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл

2015.01.13 №10

37

Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл

2015.03.25 №71

38

Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тарифын талаар бодлогын баримтлах чиглэл

2012.05.09 №90

39

Монгол Улсад радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх шилжилтийн үед баримтлах чиглэл, Тоон өргөн нэвтрүүлгийн шилжилтийн үеийн нарийвчилсан төлөвлөгөө

2012.04.12 №166

40

Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2011.03.22 №58

41

Монгол Улсад телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад баримтлах чиглэл

2011 №83

42

Монгол Улсад интернэт протоколд суурилсан телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл

2009.09.29 №111

Татах

43

Монгол Улсад хөдөлгөөнт телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл

2009 №112

Татах

44

Монгол Улсад утасгүй суурин холбооны /WLL/ технологийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл

2006.02.28 №21

45

Монгол Улсад утасгүй холболтын системийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл

2006.12.25 №122

46

Монгол Улсын хөдөөгийн холбоонд СDMA-450 технологийг нэвтрүүлэхэд баримтлах журам

2005.08.05 №92

47

Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны GSM системийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл

2005 №136

48

Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад баримтлах чиглэл

49

Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны CDMA-450 технологийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл

50

Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны 3 дахь үеийн системийг нэвтрүүлэх талаар баримтлах чиглэл

Журам

Татах

1

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Татах

3


Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

Татах

4

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай

Татах

5

Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

Татах

6

Шуурхай хуралдааны журам батлах тухай

Татах

Хууль тогтоомж, журмын нэр

Тайлбар

Санал хүлээн авах

Журмын төсөл татах

1

Монгол Улсын яaмны эрх зүйн байдлын тухай хууль, ЦXXX-ны сайдын тушаал

Нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнө зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журамд санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2024 оны 06 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл bolorerdene@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

2

Монгол Улсын хууль

Мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2024 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хүртэл tungalag@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

3

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний программ хангамжид тавигдах шаардлагыг тогтоох, үнэлгээ хийх, шаардлагад нийцсэн программ хангамжийг мэдээлэх журмын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл bolorerdene.ch@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

4

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Эрүүл мэндийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах аюулгүй байдлыг хангах журмын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл enkhtulga@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

5

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

"Хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага, журам"-д санал авах тухай


Саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

6

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

"Цагийн бүртгэл хөтлөх, аюулгүй байдлыг хангахад тавигдах шаардлага"-д санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

7

Монгол Улсын хууль

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэл solongo@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

8

"Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам"

Үндэсний дата төвөөс төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлох, үйлчилгээг хүргэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах зорилго бүхий “ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Үзэх

9

Монгол Улсын хууль

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 2023 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл ninjerdene@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

10

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Кибер халдлага, зөрчлийн мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах журмын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

10

Бүх нийтийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чадамжийн бүтцийн хүрээ

Бүх нийтийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чадамжийн бүтцийн хүрээг тодорхойлсноор иргэдийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, иргэдийн цахим ур чадварыг үнэлэхэд гол ач холбогдолтой

Саналыг 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрийг хүртэл narmandakh@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

11

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхтэй холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхтэй холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл batbileg@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

12

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

"Цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглахад баримтлах аргачлал, үнэлгээ хийх журам"-ын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

13

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

"Хүний эмзэг мэдээлэл болон биометрик болон генетик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах журам, технологийн аюулгүй байдлын шаардлага"-ын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

14

Радио долгионы тухай хууль

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийн нэмэлт өөрчлөлтөд санал авах тухай

Саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл brmail@mddc.gov.mn

Үзэх

15

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн, "Өргөн нэвтрүүлгийн газрын сүлжээгээр төрөөс зайлшгүй дамжуулах радио, телевизийн сувгийг сонгох шалгуур үзүүлэлт, тавигдах шаардлага"-ын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл anujin@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

16

Кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, аргачлал

Кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалын төсөлд санал авах тухай

Саналыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл cybersecurity@

mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

17

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлгийг дамжуулах журмын төсөлд санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэл oyunerdene@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

18

Хүний хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал

Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үед мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлагын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл cybersecurity@mddc.gov.mn хаягаар авна.

Үзэх

19

Сансар судлалын талаар баримтлах чиглэл, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл

"Монгол Улсад сансар судлалын талаар баримтлах чиглэл (2022-2032)-ийн төсөл, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл ononchimeg@mddc.gov.mn цахим хаягаар авна.

Татах

20

Бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахад тавигдах шаардлага, анхааруулгад тусгах мэдээллийн журмын төсөл

"Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахад тавигдах шаардлага, анхааруулгад тусгах мэдээллийн журмын төсөл"-д олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл nomin@mddc.gov.mn цахим хаягаар авна.

Татах

21

Үндэсний дата төвөөс үйлчилгээ үзүүлэх журмын төсөл

Үндэсний дата төвөөс төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлох, үйлчилгээг хүргэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах зорилго бүхий “ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВӨӨС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Татах

22

Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлагын төсөл

УИХ-ын 2021 оны намрын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран боловсруулсан Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлагын төсөлд санал авч байна.

Санал авах хугацаа: 2022.07.22 – 2022.08.22


Санал өгөх имэйл хаяг: cybersecurity@mddc.gov.mn

Татах

23

Үндсэн болон Дэмжих системийн техникийн нөхцөл, шаардлагын төсөл

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан “Үндсэн систем, дэмжих системийн техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.


Саналыг 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Татах

24

Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангийн дүрэм ба журмын төсөл

Улсын Их Хурлын 2019 оны намрын ээлжит чуулганы 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль”-ийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн уг хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы 12 дугаар сарын 5-ны нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлсэн юм.

Энэхүү хуулийн зорилт нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, зах зээлийн шударга өрсөлдөөний таатай орчныг бүрдүүлэх, үндэсний болон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад чиглэгдсэн билээ.

Энэ хууль хэлэлцэн батлагдсантай холбогдуулан Харилцаа Холбооны тухай, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай, Зар сурталчилгааны тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиудад тус тус нэмэлт орж, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 211.3-т “Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангийн дүрэм, хөрөнгийг зарцуулах журмыг Засгийн газар батална”, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 29.1.4-т “Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журмыг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран боловсруулах” гэж тус тус заасанчлан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2020 оны 6 дугаар сарын 3-ны A/75 тоот тушаалаар “Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам”-ын төслийг боловсруулах зорилготой ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

Энэхүү ажлын хэсгийн хүрээнд боловсруулсан “Өргөн нэвтрүүлгийг хөгжүүлэх сан”-гийн дүрэм болон журмын төслийг боловсруулав.


Уг журмын төсөлтэй танилцан холбогдох саналыг byambasuren@cita.gov.mn хаягаар бидэнд ирүүлж, хамтран ажиллахыг хүсч байна.

Татах

25

Нийтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн ангилал, код, тайлбарын төсөл

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан “Нийтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн ангилал, код, тайлбар”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.


Саналыг 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл chuluunchimeg@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Татах


26

Мэдээлэл хариуцагч нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнөх үйл ажиллагаанд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журам

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталж, 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэхтэй холбогдуулан “Мэдээлэл хариуцагч нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнөх үйл ажиллагаанд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журам”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.Саналыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл sergelen@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.

Татах

27

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам

Энэхүү журмаар Харилцаа холбооны тухай, Радио долгионы тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Монгол Улсын хуулийг үндэслэн аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгээр олгосон радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тогтоох харилцааг зохицуулдаг.

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд (цаашид “Зохицуулах хороо” гэх) төвлөрүүлж, радио давтамжийн ашиглалт, зохицуулалтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах дараах зардлыг санхүүжүүлэхэд зарцуулдаг билээ.

Иймд радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журамд олон нийтээс санал авч байна.Санал авах хугацаа: 30 хоног

Санал авах и-мэйл: brmail@mddc.gov.mn

Татах

28

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх журам, аудит хийх аргачлалын төсөл


УИХ-ын 2021 оны намрын чуулганаар батлагдсан Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Монгол Улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуультай хамтран боловсруулсан Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх журам, аудит хийх аргачлалын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.


Саналыг 2022 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийг дуустал cybersecurity@mddc.gov.mn хаягаар хүлээн авч байна.

Татах

29

“Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” хэлэлцүүлгээс гаргасан зөвлөмж

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хэлэлцүүлгийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-д зохион байгуулж, өргөн нэвтрүүлэг болон цахим орчинд хүүхэд хамгаалал чиглэлээр доорх зөвлөмжийг гаргаад байна. Тус зөвлөмжид олон нийтээс санал авч байна.

Санал авах хугацаа: 2022.05.10-2022.05.12-ны өдрийг хүртэл


Санал авах и-мэйл хаяг: oyunerdene@mddc.gov.mn

Татах

30

Төрийн албан хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох журмын төсөл

УИХ-ын 2021 оны намрын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран боловсруулсан Төрийн албан хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох журмын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.


Санал авах хугацаа: 2022.04.15 – 2022.05.15

Санал өгөх и-мэйл хаяг: cybersecurity@mddc.gov.mn

Татах

31

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэх, ашиглах журмын төсөл

УИХ-ын 2021 оны намрын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран боловсруулсан Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэх, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна.Санал авах хугацаа: 2022.04.21 – 2022.05.21

Санал өгөх и-мэйл хаяг: cybersecurity@mddc.gov.mn

Татах